خاطرات آنیل

آنیلم

  23شهریور ماه 95 رفتیم عروسی یکی از دوستامون تو مراغه که خوب بود و خوش گذشت. آنیل خانم هم حسابی رقصید  و خوب خوش گذروند .        حق         ...
25 شهريور 1395
1